Rörbro mp200
novabridge
novabridge 3
Rörbro mp200
novabridge
novabridge 3
previous arrow
next arrow

Rörbroar

Flexibla brokonstruktioner i samverkan med kringfyllning

Rörbroar är per definition flexibla rör eller valvbågar med spännvidd över 2,0 meter. Brotypen får sin bärighet i samverkan med den kontrollerade kringfyllningen som på så sätt utgör en del av brokonstruktionen.

Tillämpningar

Den vanligaste tillämpningen för rörbroar är som väg- eller järnvägsbro över vattendrag, gång- och cykelvägar eller över bilvägar. Det har också blivit vanligt att bygga rörbroar som faunapassager både under och över vägar. I Norge har rörbron ofta använts som tunnel över vägar som skydd för laviner och skred. Andra tillämpningar är siloanläggningar och matartunnlar för bergs- och gruvindustrin.

Ytterligare tillämpningar för rörbroar är som dagvattenmagasin, skyddsrum, skyddshangarer för jaktplan samt skyddskulvertar för el- och vattenledningar. Gamla rörbroar med korrosionsskador repareras ofta genom att en ny botten alternativt ett nytt mindre rör lanseras in i befintligt rör. Utrymmet mellan ny och befintlig konstruktion fylls då med betong.

Rörbro mp200

MP200

För rörbroar med liten överfyllnad och med större spännvidder, upp till ca. 8,5 meter, fungerar korrugeringen MP200 bra. Rörbroar i MP200 består av radiebockade korrugerade stålplåtar som skruvas samman till en enhet. Ett vanligt användningsområde är gång- och cykelportar, skidtunnlar och mindre viadukter över enskilda vägar. Rörbroar fungerar också mycket bra under järnväg. Försök och studier har visat att rörbroar fungerar mycket bra även under höghastighetsbanor.

Som valvbåge på betongfundament eller stålfundament används brotypen oftast över vattendrag. Fördelen med valvbågen är att en naturlig botten kan anordnas vilket gynnar fiskar och bottenlevande organismer. Vid höga vattenhastigheter är valvbågen också att föredra eftersom det eliminerar risken för skador på stålet från stenar som det strömmande vattnet förflyttar längs vattendragets botten.

novabridge 3

NovaBridge

Vid behov av större spännvidder används normalt djupare korrugeringar. Ponova kan idag erbjuda NovaBridge typ 1 och typ 2. Dessa har korrugeringar 381 x 140 mm resp. 400 x 150 mm. Konstruktionstypen består, precis som för MP200, av radiebockade korrugerade stålplåtar som skruvas samman. Den vanligaste typen är valvbågar med olika geometrier. Slutna konstruktioner är
ovanliga men förekommer. Ofta finns ett behov av stor spännvidd i kombination med låg konstruktionshöjd. och då är det aktuellt att bygga lågbyggda tvåradiebågar eller så kallade boxkulvertar. De sistnämnda kan byggas med en toppradie som är 12 gånger större än sidoradien. Med NovaBridge går det att bygga valvbågar under allmän väg med spännvidd upp till ca. 15-17 meter.

novabridge

Gällande bestämmelser

Rörbroar ska dimensioneras enligt handboken Design of soil steel composite bridges, Lars Pettersson och Håkan Sundqvist (Rapport 112, KTH, 5 utgåvan, 2014). När Trafikverket är byggherre ska rörbroar utföras enligt kapitel J i Råd och Krav Brobyggande samt AMA Anläggning 17.

Livslängd

Rörbroar utförs normalt med 80 års livslängd men även 120 år är möjligt. Det senare är ofta krav när rörbron ska ligga under järnväg. Kraven på utförande beskrivs i Råd Brobyggande från Trafikverket. Önskad livslängd är en funktion av valt korrosionsskydd. Detta består av en kombination av rostmån, varmförzinkning och målning, så kallat kombinerat korrosionsskydd. Vid höga vattenhastigheter föreskrivs nötningsbeständigt kombinerat korrosionsskydd. TrenchCoat utgör ett sådant skydd men TrenchCoat är endast möjligt att få på de spiralfalsade rörbroarna. För större konstruktioner som skruvas samman av enskilda plåtar (MP200 och NovaBridge) kan Plascoat användas. Plascoat är en typ av termoplast som läggs på under uppvärmning.