Ponova Symbol

Rörbroar

Flexibla brokonstruktioner i samverkan med kringfyllning

Rörbroar är per definition flexibla rör eller valvbågar med spännvidd över 2,0 meter. Brotypen får sin bärighet i samverkan med den kontrollerade kringfyllningen som på så sätt utgör en del av brokonstruktionen. Vi på Ponova tillhandahåller modellerna Novacor 125, Novabridge MP200, samt Novabridge 380/500. 

Tillämpningar

Den vanligaste tillämpningen för rörbroar är som väg- eller järnvägsbro över vattendrag, gång- och cykelvägar eller över bilvägar. Det har också blivit vanligt att bygga rörbroar som faunapassager både under och över vägar. I Norge har rörbron ofta använts som tunnel över vägar som skydd för laviner och skred. Andra tillämpningar är siloanläggningar och matartunnlar för bergs- och gruvindustrin. 

Ytterligare tillämpningar för rörbroar är som dagvattenmagasin, skyddsrum, skyddshangarer för flygplan samt skyddskulvertar för el- och vattenledningar. Gamla rörbroar med korrosionsskador kan repareras genom att en ny botten alternativt ett nytt mindre rör lanseras in i befintligt rör. Utrymmet mellan ny och befintlig konstruktion fylls då med betong. 

Produkter