Ponova Symbol

Novabridge, MP200

För rörbroar med liten överfyllnad och med spännvidder mellan 2-10 meter fungerar brotypen Novacor MP200 mycket bra. Novacor MP200 består av radiebockade korrugerade (200x55 mm) stålplåtar som skruvas samman till en enhet. Ett vanligt användningsområde är gång- och cykeltunnlar, skidtunnlar och mindre viadukter över enskilda vägar. Rörbroar fungerar också mycket bra under järnväg. Försök och studier har visat att rörbroar fungerar mycket bra även under höghastighetsbanor. 

Som valvbåge på betongfundament eller stålfundament används Novabridge MP200 oftast över vattendrag. Fördelen med valvbågen är att en naturlig botten skapas vilket gynnar fiskar och bottenlevande organismer. Vid höga vattenhastigheter är valvbågen också att föredra eftersom det eliminerar risken för skador på stålet från stenar som det strömmande vattnet som förflyttas längs vattendragets botten.