VA

Ponova erbjuder ett komplett rörsystem för ert VA-projekt . Rörsystemet innehåller bland annat markavloppsrör i PP och PVC, dränering- och dagvattenrör, brunnar, tryckrör för både vatten och avlopp. Utöver detta erbjuder vi ett komplett sortiment för enskilt avlopp, fördröjningsmagasin, olje- och fettavskiljare, ventiler, elsvetsdetaljer, betäckningar etc.

Produkterna tillverkas efter våra nordiska förhållanden vilket innebär ett säkert val för framtiden. Självklart uppfyller sortimentet gällande normer och krav, samt även Nordic Poly Mark i förekommande fall.

Vi har ett komplett lager som löser det mesta av Ert dagliga behov. Större objekt/projekt levereras efter upprättad leveransplan.

nordicpolymark logo large

Markavlopp

Markavlopp

Ponova erbjuder ett av marknadens bredaste system för markavlopp, både som släta rör samt strukturväggsrör (dubbelväggsrör). Sortimentet består av både rör och delar i PP och PVC som var för sig eller tillsammans kan anpassas till kompletta system i dimensionsregistret 110 -1000mm. Systemet innefattar även ett komplett sortiment av brunnar, övergångskopplingar och backventiler. Utöver standardprodukterna kan vår Prefabavdelning tillverka produkter som Ni  ibland måste ha men som inte finns!

Dagvatten

Dagvatten

Hantering av dagvatten är idag en högprioriterad fråga där vi strävar efter att ha marknadens bredaste lösning för hantering av dagvatten. Vårt sortiment innefattar bland annat:

 • Vägrör/Vägtrummor i plåt och plast
 • Dagvattenrör i både PP och PE
 • Rörmagasin i plåt och plast
 • Dagvattenkassetter
 • Slutna tankar
 • Brunnar och betäckningar
 • Linjeavvattningsrännor
 • Savaq – LOD och bevattning

 

Dränering av åkermark

Dränering

Ponova marknadsför och säljer traditionell dräneringsslang för täckdikning av jordbruksmark samt dubbelväggiga dräneringsrör i raka längder för hus- och vägdränering. De dubbelväggiga dräneringsrören finns i dimensionsregistret 110-1000mm i tre olika slitsutföranden beroende på användningsområde. Tillsammans med andra produkter kan vi bland annat specialtillverka avskärande dräneringar, så kallade plastfilterdrän.

Brunn d

Brunnar

Brunnar är en självklar del för att ett rörsystem skall fungera under en långtid. Sortimentet innehåller spol- och rensbrunnar, tillsynsbrunnar, nedstigningsbrunnar och drän- och dagvattenbrunnar. Tillbehör såsom stigarrör, teleskoprör, anslutningsdetaljer samt betäckningar är självklarhet i Ponovas sortimentet och vi har ett brett urval av dessa produker. Vår Prefabavdelning kan självklart tillverka brunnar som är anpassade för Ert  projekt.

Gatugods

Betäckningar/Gatugods

Ponova marknadsför och lagerlägger betäckningar för alla typer av brunnar, både för plast- och betongbrunnar. Betäckningar är tillverkade av gjutjärn och segjärn, men även av plast. Betäckningarna finns i olika belastningsklasser beroende på om de är placerade i grönytor, trafikerade områden eller i riktigt tunga miljöer som flygplatser eller hamnar. Alla betäckningar uppfyller gällande norm.

Tryckrör

Tryckrör

Segmentet tryckrör innehåller rör tillverkade av PE, PVC och segjärn. Ponova lagerlägger tryckrör av PE men kan mot förfrågan även offerera i både PVC och segjärn. Systemet består av rör och rördelar för både vatten och tryckavlopp. Rördelsprogrammet består av elsvetsdetaljer, PE-rördelar, plaströrskopplingar i PP eller mässing samt dragsäkra kopplingar för segjärn/PE/PVC.  Självklart uppfyller de olika produkterna samtliga normer och uppfyller även i förekommande fall kraven för Nordic Poly Mark.

Enskilt avlopp

Enskilt avlopp

I de fall då man inte har kommunalt avlopp är enskilt avlopp lösningen. Ponova marknadsför ett brett utbud av produkter som är anpassade för olika situationer. Exempel på produkter inom segmentet enskilt avlopp är:

 • Slamavskiljare
 • Minireningsverk
 • Slutna tankar
 • Pumpstationer

Minireningsverken klarar hög skyddsfaktor vilket oftast gäller om man skall anlägga ett enskilt avlopp i nära anslutning till vattendrag. Kontrollera vilka krav som gäller för er kommun.

Slussventil

VA-armatur

Ponova marknadsför och lagerlägger servis- och slussventiler tillsammans med både teleskopgarnityr och betäckningar. Sortimentet består av ventiler av både metall och plast och innefattar även bland annat brand- och spolposter, vridspjällsventiler och skjutspjällsventiler.

Oljeavskiljare

Avskiljare

Olje- och fettavskiljare separerar effektivt det man inte vill ha ut i spillvattennätet. Ponova marknadsför allt från det lilla garaget till den stora tvätthallen. Samtliga produkter är CE-märkta och uppfyller gällande krav enligt EN-1825 (fettavskiljare) och EN-858 (oljeavskiljare). Ponovas produkter kompletteras med exempelvis larm och förankringsplattor.

Fuktskydd

Cellplast, fuktskydd och husgrund

Cellplast av EPS, kantelement, markisolering av XPS och radonduk är produkter som behövs vid ett husbygge. Pordränskivan eller fuktskyddsmatta är produkter som behövs vid fuktskydd av grunder. Ponova lagerför ett komplett sortiment av fuktskydd och grundprodukter offereras och levereras mot projekt.

Ponova Logo EPS Original