Ponova Symbol

Bentonit

Bentonit är en lerart som har sitt ursprung i vulkanisk aska med ett dominerande inslag av mineralet montmorillonit. Bentonit är en 100 % ren naturprodukt och har unika egenskaper såsom extremt hög svällningsförmåga och vattenabsortion. 

Bentonit är ett svällande lermineral vilket sväller i kontakt med vatten, det kan svälla upp till 20 gånger. När svällningen sker under tryck blir tätheten mycket hög. Bentoniten har sitt ursprung i vulkanisk aska med ett dominerande inslag utav mineralen montmorillonit. Bentoniten är i en bentonitmatta omsluten med en geotextil på vardera sidan. På ena sidan en vävd geotextil för bärighet och på andra sidan en nålfiltad, produkten sammanfogas sedan genom nålfiltning. Bentonitmattan måste efter utläggning fyllas över med minst 30 cm massor då tätheten blir väldig hög under tryck. Bentonit har egenskapen att om ett mindre läckage skulle uppstå så kommer bentoniten att svälla mot hålet och täta det, därav kallas bentonitmembran självläkande. Bentonitmattor är mycket enkla att installera och läggs ut med överlapp.

Bentonitblandat stenmjöl är en blandning av bentonit och stenmjöl ofta förkortad BES. Den används exempelvis som geologisk barriär under en deponi eller som strömningsavskärande fyllning i en rörgrav. Användning – Bentonitmatta används ofta som tätskikt vid topptäckning av deponier, sekundärt skydd under ett plastmembran vid bottentätning och vid grundvattenskydd. Det kan också i vissa applikationer användas som primärt skydd där kravet på täthet är lägre. Bentonitpulver används vid ex tätningar av rörgenomförning eller vid egen blandning.  

Användningsområden:

 • Topptäckningar av deponier
 • Vid geologisk barriärer vid nya deponibottnar
 • Dammar
 • Grundvattenskydd under vägar och i vägdiken
 • Tätning utav betongkonstruktioner

Vi lagerför och tillverkar bentonitblandad sand/stenmjöl. Detta levereras i storsäck 1 000 kg eller i lösvikt efter beställning. Vi lagerför 3 olika blandningar av Capsulit.

Användningsområden:

 • Geologisk barriär vid bottentätning och topptätning av deponi.
 • Tätskärmar vid VA-arbeten.
 • Tätskärmar vid åtskiljande av förorenad och icke förorenad mark.

Fysikaliska data

Densitet vid 95 % packningsgrad är ca. 2000 kg/m3. Densitet vid lösvikt är ca. 1300 kg/m3 

 • CAPSULIT® 5 k-värde: 1 x 10-9
 • CAPSULIT® 10 k-värde: 1 x 10-10
 • CAPSULIT® 15 k-värde: 3 x 10-11